Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Poligon

Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Poligon został uchwalony uchwałą 2/2020 z dnia 22 września 2020 roku o Przyjęciu Statutu Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Poligon

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Poligon”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla mieszkańców Osiedla Poligon w Zielonce w powiecie wołomińskim, zwanym w dalszych postanowieniach Osiedlem. Siedzibą stowarzyszenia jest Wyszyńskiego 9A w Zielonce, w powiecie wołomińskim. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II: CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. dbanie o standard, komfort i bezpieczeństwo zamieszkania na Osiedlu i działanie w celu jego podwyższenia
  2. reprezentowanie mieszkańców Osiedla, w stosunku do władz lokalnych i osób trzecich (prawnych i fizycznych)
  3. ochrona interesów członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców Osiedla
  4. troska o infrastrukturę Osiedla
  5. integracja mieszkańców Osiedla
  6. działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony zdrowia
  7. kształtowanie właściwych postaw społecznych dzieci i młodzieży mieszkańców Osiedla
  8. pomoc potrzebującym mieszkańcom Osiedla
  9. popularyzacja zasad dobrego sąsiedztwa, wzajemnego szacunku, udzielania pomocy, itp.
  10. działania w zakresie kultury
  11. promowanie idei „prawa mieszkańców do miasta”, społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji miejskiej
  12. kształtowanie kompetencji obywatelskich, wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych i sąsiedzkich, powiązań i współpracy między różnymi grupami mieszkańców oraz różnymi środowiskami
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. współpracę z organami władzy, samorządu i Administracji Państwowej, oraz instytucjami opiniodawczymi i kontrolnymi
  2. występowanie do władz lokalnych, Instytucji Administracji Państwowej, w tym sądów, oraz innych podmiotów w sprawach Osiedla
  3. działalność informacyjną i edukacyjną
  4. uczestniczenia w inicjatywach lokalnych i konsultacjach społecznych
  5. podejmowanie działań i inicjatyw obywatelskich w zakresie stanowienia prawa i regulacji, w tym także aktów prawa miejscowego, dotyczących kwestii z zakresu celów statutowych Stowarzyszenia, w tym inicjowanie, opiniowanie i zaskarżanie aktów prawnych uchwalanych przez organy samorządu terytorialnego oraz organy państwa
  6. uczestniczenie w procedurach planowania i zagospodarowania przestrzennego – w tym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w szczególności wnoszenie uwag i wniosków oraz zaskarżanie uchwał i orzeczeń dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego
  7. inicjowanie oraz uczestniczenie jako strona w postępowaniach administracyjnych i sądowych (w tym postępowaniach przed sądami arbitrażowymi) w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia, w szczególności w postępowaniach dotyczących:
   1. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; pozwoleń na budowę, postępowań o wydanie decyzji środowiskowych, lokalizacji inwestycji celu publicznego
   2. decyzji wydawanych przez administrację ochrony zabytków
   3. ochrony środowiska i przyrody, w szczególności w sprawach przeciwko przedsiębiorstwom o zaniechanie naruszania środowiska, o naprawienie szkody związanej z naruszeniem przepisów o ochronie środowiska, o zakazanie bądź ograniczanie działalności zagrażającej środowisku naturalnemu, na warunkach określonych przepisami normującymi postępowanie w sprawach cywilnych, w tym również przepisami prawa Unii Europejskiej oraz w sprawach dotyczących zapobiegania szkodom w środowisku przyrodniczym, pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów
  8. inne formy aktywności przewidziane w przepisach określających zasady udostępniania informacji o środowisku naturalnym, ochrony środowiska naturalnego, przyrody, w tym również w przepisach prawa Unii Europejskiej
  9. współpracę z innymi organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu i podmiotami polskimi i zagranicznymi, a także podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji, organizacji i innych podmiotów
  10. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia przez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską
  11. prowadzenie działalności kulturalnej i umożliwiającej obywatelom jak najszerszy dostęp do dóbr kultury
  12. działalność wydawniczą
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego, odpłatną i nieodpłatną. W przypadku spełnienia przesłanek określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działania podejmowane jako środki realizacji celów Stowarzyszenia, określone powyżej w pkt. 8 Statutu, stanowią działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych
  2. wspierających
  3. honorowych
 3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która jest Członkiem Założycielem, lub złoży deklarację członkowską na piśmie i przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   1. z powodu łamania statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   2. z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   3. z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV: WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
 4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 5. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 6. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 7. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 8. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
  1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
  2. w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, trzydzieści minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi inaczej.
 10. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie budżetu,
  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 11. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 12. Zarząd składa się z 2 do 3 osób, w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków, za wyjątkiem zebrania założycielskiego stowarzyszenia, kiedy to zostają wybrani przez członków założycieli.
 13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 14. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków.
 15. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 16. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 17. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 18. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V: MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dotacji i ofiarności publicznej, funduszy zewnętrznych.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.